Maanderweg 44 - EDE

Bezoek ons op onze vestiging in Ede

   0318-309702
MA - DO : 08:30 - 17:00
VR           : 08:30 - 12:00
Parallelweg 1-11 - Veenendaal

Bezoek ons op onze vestiging in Veenendaal

   0318-252660
MA, DI & DO : 08:30 - 17:00
WO                  : 08:30 - 12:00


ISO 9001 


Beide vestigingen van het Centrum voor Mondprothetiek in Ede en Veenendaal zijn ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is de norm voor kwaliteitsmanagementsysteem en het betreft een in opdracht van de ONT georganiseerde kwaliteitsaudit. 

Dit certificaat is van toepassing op het aanmeten, vervaardigen, plaatsen, en modificeren van een volledige-, partiële-, implantaat gedragen-, immediaat-, en overkappingsprothese. 

ONT

Het Centrum voor Mondprothetiek is lid van het ONT. 

De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici bevordert de professionaliteit van haar leden en de kwaliteit van hun werk. De organisatie staat in nauw contact met de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en overige mondzorgkoepels. De ONT zorgt er ook voor dat de leden hun vakkennis kunnen bijhouden en aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen.

KRTP kwaliteitsregister

Jeroen van den Brink is als tandprotheticus ingeschreven in het KRTP kwaliteitsregister

Het KRTP is het openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandprothetici in Nederland. Tandprothetici die ingeschreven staan in het openbare kwaliteitsregister houden aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil. Het uitgangspunt van het Kwaliteitsregister Tandprothetici is dat ‘een leven lang leren’ bijdraagt aan de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het KRTP registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandprothetici.

Verklaring Medical Device Regulations (MDR)

Het Centrum voor Mondprothetiek gevestigd aan Maanderweg 44 te Ede en Parallelweg 1-10 te Veenendaal (Dent4care BV) verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van medische hulpmiddelen onder toepassing van artikel

5 lid 5 van de MDR:

• Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten

• Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten hier niet helemaal aan kan worden voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.


Kosten tandprothetische zorg Nederland

Contracten Zorgverzekeraars

Het Centrum voor Mondprothetiek heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Daarmee zijn de kosten en administratie voor onze patiënten zo beperkt mogelijk.

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (2019, € 385,- ). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.


Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorariumdeel en een tandtechniekdeel. Deze honorariumtarieven en tandtechniektarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA ( Nederlandse Zorgautoriteit).


Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels.

Volledige prothese boven, onder of boven & onder
De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75 % van de totale kosten.
De eigen bijdrage bedraagt 25 % van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
Let op! Zie opmerking over eigen risico.


Reparaties en rebasing van een volledige prothese
Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. De eigen bijdrage bedraagt 10%.
Let op! Zie opmerking over eigen risico.


Volledige prothese op implantaten
Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar.* Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10 % Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%
Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaatgedragen onderprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaatgedragen bovenprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.


De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
Let op! Zie opmerking over eigen risico.


Voor een reparatie en rebasing van een implantaatgedragen prothese moet er een machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar.*
Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering. Een rebasing kent een eigen bijdrage van 10%.
Let op! Zie opmerking over eigen risico.


Kosten implantologie
Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op
implantaten kent een vergoeding van 100 % vanuit de basisverzekering. Let op! Zie opmerking over eigen risico. Het kan voorkomen dat tweemaal het eigen risico belast wordt, dit wanneer het implanteren en het plaatsen van de prothese op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt.
Indien uiteindelijk het plaatsen van de implantaten niet doorgaat dan zijn de kosten voor foto’s en consult voor
rekening van patiënt. Ze komen dus daarmee niet ten laste van de basisverzekering.


Partiële prothese
De kosten van een partiele prothese of frameprothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiële prothese of frameprothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
De kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frameprothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.


Opmerking over eigen risico
Het wettelijk eigen risico is een deel van de jaarlijkse zorgkosten dat de persoon die de kosten heeft gemaakt zelf moet betalen. Het is bedoeld als drempel om te voorkomen dat mensen overbodig van zorg gebruikmaken.
Bron: Nationale zorggids


In 2019 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle bovengenoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie.


* Het kan voorkomen dat de tandprotheticus een overeenkomst met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.
Eén van de zaken die dan vaak wordt afgesproken is machtigingsvrij werken. In dat geval hoeft er niet van te voren een machtiging te worden aangevraagd. Daarnaast mogen bij sommige verzekeraar bepaalde handelingen machtigingsvrij uitgevoerd worden.


Wij raden elke patiënt aan om met de offerte van de behandeling ( verplicht boven de € 250,-) bij de eigen verzekeraar op te vragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering.
Door de diversiteit aan polissen en zeer verschillende polisvoorwaarden, bijvoorbeeld betreffende wel of geen
verplichting om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om zich daarvan te vergewissen.